Pojďme společně udržet zdraví ve školce – prevence COVID-19

Vážení rodiče,

připravili jsme pro Vás soubor jednoduchých pravidel, který by nám měl pomoci udržet školku zdravou a pro nás všechny bezpečnou.

 1. Není třeba vyplňovat žádná četná prohlášení.
 2. Prosím o dodržování pravidel “Jak se chovat v prostorách školy”

Pravidla prevence COVID 19 ve škole:

V prostorách mateřské školy

DODRŽUJEME PRAVIDLA „JAK SE CHOVAT V AREÁLU MŠ“

 • Budeme organizovat aktivity tak, aby bylo možné větší část dne strávit venku.
 • Děti a pedagogičtí pracovníci mateřské školy roušky v prostorách školy nosit nemusí, pokud to KHS nenařídí.
 • Toalety jsou vybaveny tekoucí pitnou vodou, mýdlem v dávkovači a jednorázovými papírovými ručníky pro bezpečné osušení rukou. Lze použít ručníky látkové.
 • Úklid a dezinfekce toalet probíhá minimálně jednou denně.
 • Používáme jednorázové rukavice při dopomoci s osobní hygienou dětí, při přípravě jídla, likvidaci odpadů atd.
 • Všichni si po příchodu do školy v co nejkratším čase důkladně umyjí ruce teplou vodou a mýdlem, popřípadě provedou dezinfekci rukou.
 • Časté větrání je zásadním preventivním faktorem (minimálně jednou za hodinu po dobu 5 minut).
 • Úklidový personál je informován a poučen o hygienických zásadách a o potřebě průběžného čištění a dezinfekce povrchů a předmětů.
 • Důkladné čištění všech místností a prostor, ve kterých se děti, pedagogové a další pracovníci školy nacházejí, se provádí minimálně jednou denně na mokro, případně s použitím dezinfekčního přípravku. Koberce se vysávají.
 • Dezinfekce povrchů nebo předmětů, které používá zvláště velký počet lidí, se provádí dle podmínek několikrát denně (např. kliky dveří, spínače světla, klávesnice a počítačové myši). Nutné je vyhnout se alergenním prostředkům.
 • Odpadkové koše musí být vyprázdněny alespoň jednou denně.

Ve třídě

 • Neprodleně po přezutí a převlečení si musí každý důkladně (20 až 30 sekund) umýt ruce vodou a tekutým mýdlem.
 •  Do všech tříd je zakoupen ionizátor vzduchu, který vzduch taktéž dezinfikuje a zbavuje alergenů.

Při podezření na možné příznaky COVID-19

 • Nikdo s příznaky infekce dýchacích cest, které by mohly odpovídat známým příznakům COVID-19 (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest) nesmí do školy vstoupit.
 • Pokud dítě vykazuje některý z možných příznaků COVID-19, je nutné umístit jej do samostatné místnosti a kontaktovat zákonné zástupce s ohledem na okamžité vyzvednutí dítěte. O podezření se informuje spádová hygienická stanice. Doporučuje se, aby škola měla bezkontaktní teploměr k měření tělesné teploty.
 • Pokud se u zaměstnance mateřské školy příznaky objeví v průběhu práce, školu opustí v nejkratším možném čase.

Stravování

 • Při přípravě jídel a při vydávání je nutné dodržovat zvýšenou měrou běžná hygienická pravidla.

Je kladen důraz na nutnost mytí, případně dezinfekci, rukou před odebráním stravy a mytí nádobí v 60°C teplé vodě (ruční oplach 85°C).