Soutěž “Svět očima dětí”

Milí rodiče,

pro zpestření jarních dnů jsme se zapojili do soutěže Ministerstva vnitra „Svět očima dětí“ . Jde o téma „Bezpečná cesta do školky“ , které se rámcově hodí také do našeho Školního  vzdělávacího programu. Děti v předškolních třídách budou na toto téma zpracovávat výtvarné, literární či audiovizuální (krátký šot, představení) dílo. Budeme vycházet z přirozeného zájmu a nadšení dětí. Na Ministerstvo vnitra dílo každé předškolní třídy zašleme k 30.4.2021 a budeme se těšit, jak naše díla budou vyhodnocena. Předpokládaný termín vyhlášení je 17.června v Praze v Muzeu Policie ČR nebo 11. září v areálu Centra sportu Ministerstva vnitra.  Držte palce!!!

Naše práce:

 
 

Uzavření mateřské školy 1.3.2021 do …… dle aktuálního nařízení vlády

Milí rodiče,

v souvislosti s nařízením vlády je od pondělí 1.3.2021 mateřská škola uzavřena z důvodů zabránění šíření a ochrany lidí před onemocněním COVID-19. Pokud se vládní nařízení nebudou měnit, uzavření školy by mělo trvat do …….. dle aktuálního nařízení vlády (škola zatím neobdržela oficiální informaci z MŠMT o předpokládaném termínu otevření školky). Sledujte naše webové stránky.

Usnesení vlády ze dne 26.3.2021:

Výše úplaty za předškolní vzdělávání bude dle znění § 6, odst. 5 vyhlášky č. 14/2005 Sb. poměrně krácena.

Pro děti, které jsou v posledním roce předškolního vzdělávání, budou připraveny materiály k distanční výuce. Po dohodě s paní učitelkou si je budou moci vyzvednout v MŠ nebo jim budou zaslány na e-mail, který učitelce sdělí, nebo který škole uvedli. Na našich webových stránkách budou též k dispozici. Povinnost vzdělávání pro předškolní děti v posledním roce MŠ neplatí ve dnech jarních prázdnin 1.– 5.3.2021.

Rodiče mladších dětí mohou některé nápady využít pro společný čas trávený s dětmi tipy ke stažení (distanční výuka pro děti předškolního věku).

Předpokládám, že platí co doposud, což je, že žádost o ošetřovné si rodiče vyplní sami a odevzdají svému zaměstnavateli na koci měsíce. Zaměstnavatel si uzavření školy ověří na webu školy.

Formulář na ošetřovné:

https://eportal.cssz.cz/web/portal/-/tiskopisy/zoppd-m

Užitečné informace o ošetřovném:

 • Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

V případě změny Vás budeme informovat.

Péči pro děti vybraných skupin zaměstnanců (zaměstnanci bezpečnostních sborů, zaměstnanci obecní policie, zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, sociální pracovníci a další odborní pracovníci vykonávající činnosti podle zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, zaměstnanci Úřadu práce České republiky, zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, příslušníky ozbrojených sil, pedagogické anebo nepedagogické pracovníky určené školy nebo školského zařízení, zaměstnanci školských zařízení pro výkon ústavní a ochranné výchovy, zaměstnanci České pošty, s. p., zaměstnanci zařízení školního stravování) zajišťuje 5.ZŠ Cheb, Matěje Kopeckého 1 a Mateřská škola Cheb, Osvobození 67.

Přeji pevné nervy a hodně zdraví. Těšíme se, až se ve školce opět sejdeme.

Ředitelka MŠ Mgr. Šárka Borkovcová, DiS.

Výsledek obrázku pro obrázky sluníčka | Happy pictures, Sun painting, Pikachu
 
 
 
 

Desatero pro rodiče předškoláků

Co by mělo dítě  umět před vstupem do 1. třídy

Hygienické návyky

 • znát a dodržovat základní hygienické návyky – po použití WC  si umýt ruce
 • umět se samostatně oblékat, obouvat, zavázat si tkaničku, u stolování správně použít příbor

Komunikace a samostatnost

 • používat základy slušného chovánípozdravit, poprosit, poděkovat
 • umět se na čas obejít bez rodičů
 • znát základní údaje o sobě a své rodině – znát své jméno, bydliště, datum narození – věk, jména rodičů a sourozenců
 • v obchodě si umět říct o věc, kterou chce dítě koupit
 • rozlišovat prostorovou orientaci – co je nahoře, dole, mezi, před, za, nad, pod vedle, u …
 • vědět, kde je vlevo, vpravo
 • splnit zadaný úkol a soustředit se 10 – 20 minut
 • pracovat samostatně i ve skupině
 • vyjmenovat dny v týdnu, znát pojmy včera, dnes, zítra, ráno, dopoledne, poledne, odpoledne, večer, noc
 • mluvit bez logopedických nedostatků – správně vyslovovat všechny hlásky
 • mít dobré vyjadřovací schopnosti – umět souvisle vyprávět pohádku, příběh, popsat obrázek, dokázat mluvit o svých zážitcích, vyjádřit své pocity
 • odpovídat celou větou – být schopno reprodukovat složitější věty
 • zapamatovat si a zarecitovat básničku, zazpívat písničku
 • umět doplnit jednoduché protiklady
 • umět vytleskat rytmus
 • poznat první a poslední hlásku ve slově
 • pojmenovat a rozlišovat základní a doplňkové barvy, jejich odstíny
 • pojmenovat základní geometrické tvary – obdélník, čtverec, kruh, trojúhelník

Jemná motorika

 • stříhání nůžkami, vystřihování jednoduchých tvarů, vybarvování, kreslení, modelování, navlékání korálků
 • třídění drobných předmětů podle tvaru nebo jiných znaků – barvy, velikosti, …
 • umět zašroubovat matku, zapnout zip, knoflíky
 • umět složit jednoduché puzzle
 • umět pracovat s tužkou, vodovkami, temperami, pastelkami a dalšími barvami – prstovými, temperovými, …

Fyzická obratnost (hrubá motorika)

 • skoky snožmo i po jedné noze, přechod po lavičce nebo po rovné čáře nakreslené na zemi,zvládnout přeskočit překážku, házet míčem jednou rukou i obouruč, umět míč chytit, skákat přes švihadlo, umět kopat do míče, zvládnout skákat panáka a zopakovat několik tanečních kroků, umět udělat kotoul

Číselná představivost

 • umět počítat do deseti a spočítat několik předmětů – ne sčítat ani odečítat
 • zvládnout číselnou řadu do deseti – slovně
 • být schopno za pomoci názorného materiálu provádět jednoduché matematické operace – porovnat počet, zmenšit, zvětšit, porovnat velikost – více, méně, stejně

Grafomotorika    

 • správně držet tužku či jakékoli jiné psací potřeby mezi palcem a ukazovákem, „nerýt s nimi“
 • umět správně sedět u stolu tak, že má dítě nohy na zemi a jeho opřené ruce svírají v lokti pravý úhel
 • umět nakreslit rovnou čáru, kruh, obloučky, šneky, čtverec, vlnovky, smyčky
 • umět spojit rovnou čárou dva body v libovolném směru
 • umět nakreslit postavu s pěti prsty, hlavou, krkem, trupem, zvládnout doplnit i detaily – knoflíky, kapsy, boty apod.
 • umět obtáhnout psací písmo a překreslit tiskací písmeno, umět se tiskace podepsat
 • umět vybarvit omalovánku a dokreslit chybějící části obrázku
 • umět kreslit tak, aby byla kresba propracovanější a bohatější na detaily
 

Naše školní jídelna

V naší školní jídelně se vaří z čerstvých potravin a čerstvé zeleniny. Pro děti s alergií na lepek používáme bezlepkové jíšky a bezlepková ochucovadla jídel. Pitný režim je po celý den zajištěn konvicí s filtrovanou vodou s obsahem magnesia nebo šťávou a čajem. Pokrmy jsou určeny k přímé spotřebě bez skladování. Součástí každého jídelníčku je i seznam alergenů.

Image result for kresléná kuchyně