Školní vzdělávací program

Filosofie mateřské školy:

Naše mateřská škola si vytvořila vlastní vzdělávací program pod názvem „Mašinka šťastných

dětí“, který byl zpracován podle RVP pro předškolní vzdělávání.

Chceme dětem vytvořit takové prostředí, kde by byly šťastné a spokojené. Při nástupu každého dítěte do mateřské školy vytváříme takové podmínky, aby snáze zvládlo adaptaci, snažíme se dětem usnadnit odloučení od rodičů, uspokojovat jejich přirozené potřeby.

Cíle:

Cílem naší práce je rozvíjet osobnost dítěte, podporovat jeho tělesný rozvoj a zdraví, spokojenost a pohodu, nepřetěžovat ho. Budeme mu napomáhat v chápání okolního světa, rozvíjet u něj kladný vztah k přírodě a životnímu prostředí, motivovat jej k dalšímu poznávání a učení, aby mohlo získané zkušenosti uplatnit. Chceme naučit dítě žít ve společnosti ostatních, aby se dokázalo prosadit, ale i podřídit, naučilo se spolupracovat.

Záměr:

V našem programu se zaměříme na komunikativní a společenské dovednosti dětí. Je pro nás důležité vést děti ke kladnému vztahu ke kamarádům, k přírodě, k prostředí kde se nachází i k sobě samému. Naší snahou je, aby děti poznaly a naučily se, že přátelství je vztah, ve kterém se nachází dobré i nepříjemné a že společně je nám lépe, přitom plně respektujeme individualitu každého, a také potřebu být sám. Pro děti integrované je ve spolupráci s odborníky (logoped, psycholog, speciální pedagog) zpracován individuální plán.

Děti se učí třídit materiál i za pomoci různých didaktických her. Zároveň využíváme nabídek divadelních představení s ekologickou tématikou.

Nedílnou součástí našeho programu jsou pohybové aktivity. Snažíme se vést děti ke správnému životnímu stylu. Učitelky denně zařazují pohyb nejen ve třídě, ale také při pobytu venku na zahradě nebo na vycházkách do blízkého okolí. Děti nejstarší věkové skupiny chodí na delší procházky, účastní se sportovní olympiády. Pro zlepšení úrovně pohybových dovedností využíváme různá sportovní náčiní (např. ribstole, lavičky, trampolínu, švédskou bednu), na každé zahradě jsou zabudovány herní sestavy s prolézačkami, skluzavkami, žebříky. Pravidelně budeme využívat tělocvičnu v Písečné ulici.

Formy a metody:

Při své práci učitelky uplatňují odpovídající metody a formy práce. Nejpřirozenější a nejbližší činností dítěte je hra, proto umožňujeme dětem dostatek času a prostoru pro volnou hru. Velký důraz klademe na prožitkové učení hrou a činnosti dětí, které jsou založeny na přímých zážitcích, podporující dětskou zvídavost a potřebu objevovat.  Učitelky uplatňují aktivity spontánní i řízené tak, aby byly vzájemně provázané a vyvážené.

Principy vzdělávání

Při vzdělávání se řídíme následujícími pedagogickými principy:

  • Princip celistvosti a jedinečnosti.

Dítě respektujeme jakou jedinečnou i individuální bytost, která má své jedinečné charakteristiky a vývojová specifika. Rozvoj podporujeme působením na všechny smysly dítěte, tak aby byly propojovány všechny vzdělávací oblasti.

  • Princip přiměřenosti a posloupnosti.

Respektuje individuální možnosti dosahování výstupů při respektování věkových, vývojových či jiných specifik. Dítě rozvíjíme prostřednictvím činností, které mají charakter od jednoduchých ke složitějším.

  • Princip aktivity a praktičnosti.

Snaha o aktivní zapojení do jednotlivých činností. Vychází z předpokladu, že dítě je rádo aktivní a má právo se zapojit do běžných i výukových aktivit. Využití získaných dovedností v praktickém životě přináší dítěti radost a pocit uspokojení.

  • Princip názornosti.

Ukázka a názorné předvedení pomáhají dítěti v učení a podporuje v přirozeném učení nápodobou.

  • Princip prožitkového učení.

Snaha poskytnout dětem prostřednictvím vzdělávací nabídky co nejvíce prožitků z reálného prostředí, které je obklopuje.

  • Princip svobody a samostatnosti.

Podporujeme děti ve svobodné volbě činností a aktivit, při kterých lépe získávají pozornost. Svobodná volba podporuje kreativitu a odpovědnost. Samostatnost přináší svobodu a radost. Podporujeme děti v tom, aby úkoly, které mohou zvládnout samy, také samy dokázaly.

  • Princip pohybu.

Vychází z předpokladu, že pohyb je člověku přirozený a činní mu uspokojení. Pohybový rozvoj má vliv na pozitivní rozvoj celé osobnosti dítěte.

  • Princip radosti a klidu.

Dítěti přináší radost přátelské a příjemné prostředí, vlastní aktivita a úspěchy, pomoc druhým a spolupráce. Pocit klidu jim dodá podpora, povzbuzení, dostatek času
a prostoru a pravidelný neměnící se režim.

  • Princip jednoduchosti.

Pomáhá v orientaci ve světě i v sobě. Přináší lehkost a aktivitu.

Zde můžete nahlédnout do Školního vzdělávacího programu pro školní rok 2021- 2024:

ŠVP 2021-2024_Mašinka šťastných dětí